ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับประกัน

เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดในการผลิต ได้แก่


ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน

ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

พ้นระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนด

ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

ความเสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น

 

** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์ **